دوشنبه, 9 اسفند 1395


تقویم آموزشی نيمسال دوم ۹۶-۹۵

انتخاب واحد:
 

۹۵/۱۱/۱۰ تا ۹۵/۱۱/۱۵

 

--------------------------------
شروع کلاسها:
  ۹۵/۱۱/۱۶
--------------------------------
-
حذف و اضافه:
۹۵/۱۱/۲۰ تا ۹۵/۱۱/۲۴
--------------------------------
-
پایان کلاسها:
  ۹۶
/۰۳/۱۶

-------------------------------
امتحانات:
۹۶/۰۳/۱۷ تا ۹۶/۰۳/۳۱
تابلوی اعلانات 

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8